U-MAX Záruka a reklamácie

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar pred odoslaním vyčistiť od mazu, prachu, kameňov a pod. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 • doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list alebo záručný list, ak bol dodaný,
 • popis závady,
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár. Reklamačný formulár si môžete prevziať tu. Tovar je rovnako možné reklamovať v našej kamennej predajni v Námestove.

V prípade zakúpenia náradia značky BOSCH si môže kupujúci vypísať reklamačný formulár priamo na webe BOSCH tu: https://www.bosch-professional.com/sk/sk/repair-form/professional/repairForm.htm a objednať prepravu z pohodlia domova.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. zamietnutím reklamácie tovaru.
 

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Poškodená zásielka

Tovar z obchod.u-max.sk je k Vám doručovaný prostredníctvom Prepravnej služby DPD. Môže sa stať, že zásielka k Vám príde poškodená. V takom prípade postupujte, prosím, nasledovne:

 • Zásielku si pred doručovateľom prezrite a otvorte.
 • V prípade poškodenia obalu (roztrhaný, rozmočený…) spíšte ihneď s doručovateľom protokol o poškodení zásielky.

Povinnosti zasielateľa, doručovateľa a príjemcu

V prípade problému s doručovateľom, nám napíšte na adresu info@u-max.sk. Do predmetu uveďte „Sťažnosť na dopravu“, popíšte problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo faktúry. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime Vám ďalší postup. Poškodené zásielky nemôžu byť Vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie na www.u-max.sk. Príjemca zásielky je oprávnený si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, (ale aj pri zjavných a vo vnútri zrejmých čiastočných stratách zásielky), tieto poškodenia ihneď hlásiť. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody zasielateľovi na telefónnom čísle +421 43 5309 359. Príjemca je povinný umožniť zasielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne (fyzicky) presvedčil o rozsahu škody. Príjemca po spísaní reklamačného zápisu zasielateľom, bez odkladu písomne kontaktuje predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené škody, t.j. musí oznámiť o aké škody, poškodenia ide a ako sa prejavujú. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný zápis, kompletný zoznam tovaru a kópiu faktúry, ktorá slúži ako záručný list. Po prijatí vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie u zasielateľa. Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od prijatia vyjadrenia o reklamácii od zasielateľa. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka vrátenia peňazí

Aby ste nákupom na www.u-max.sk nepodstupovali žiadne riziko, spoločnosť U-MAX, spol. s r. o. Vám garantuje vrátenie peňazí. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak zistíte po obdržaní tovaru, že Vám nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú sumu  za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Podmienky pre vrátenie peňazí

 • Tovar zasielajte neporušený podľa možnosti v originálnom obale tak, aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
 • Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť.
 • Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
 • Tovar odporúčame zasielať bežnou balíkovou poštou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté. Odporúčame Vám tovar poistiť.
 

Tovar zasielajte na adresu:

U-MAX, spol. s r. o.
Miestneho priemyslu 1028
029 01 Námestovo